Liceum eksperymentalne

Od 2019/2020 Witkacy jest liceum eksperymentalnym.

Na czym polega eksperyment … ?

Uwzględniając szybkie zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie, prognozy analityków, które mówią, że większość młodych osób będzie pracowała w zawodach, które jeszcze nie istnieją, chcemy podjąć kroki, które pomogą uczniom odnaleźć się w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nasze wieloletnie obserwacje, rozmowy z uczniami, analiza wyników egzaminów oraz wyniki pochodzące z ewaluacji Programu Tutoringu utwierdziły nas w przekonaniu, że uczniowie częstokroć nie wiedzą, jaki kierunek studiów wybrać, jak skonkretyzować i zaplanować swoją życiową ścieżkę. Ich wybory są w wielu przypadkach podyktowane przypadkiem, trendem, poradami znajomych czy osób, które nie potrafią im dobrze doradzić. Często więc nie jest to ich własny, przemyślany wybór. Uczniowie potrzebują zatem umiejętności i odwagi rozpoznania swoich mocnych i słabych stron, również odnalezienia pasji, co wymaga pozostawienia im dłuższego czasu na podjęcie świadomej decyzji w tym zakresie. 

Zatem celem prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w LXIV LO jest planowanie przez uczniów osobistej ścieżki rozwoju poprzez świadomy wybór przedmiotów rozszerzonych, oparty na diagnozie swoich mocnych stron, pasji i możliwości.

Kluczowy w tym eksperymencie jest Program Tutoringu Rozwojowego → , który funkcjonuje w szkole od r. szk. 2015/16. Większość nauczycieli przeszkoliła się w tym zakresie i szkolimy się nadal, modyfikujemy nasz Program i ciągle uczymy się od siebie nawzajem oraz od naszych podopiecznych. Chcemy, aby dzięki indywidualnym spotkaniom z wybranym przez siebie nauczycielem, który będzie mądrym dorosłym towarzyszącym uczniowi w pierwszym roku nauki oraz przez część roku drugiego, uczniowie mieli szansę na przyjrzenie się sobie, swoim mocnym stronom, zasobom, sukcesom, aby zyskali poczucie świadomości siebie, wyznawanych wartości, celów oraz uczyli się planowania dalszej ścieżki rozwoju. 

Proponujemy zatem rozpoczęcie wybranych przez ucznia rozszerzeń od trzeciego trymestru klasy drugiej. Od klasy pierwszej wszyscy uczniowie uczyliby się w sposób rozszerzony matematyki, języka polskiego i języka obcego wiodącego. Klasy nie będą profilowane. 

W klasie pierwszej STAWIAMY NA ROZWÓJ SAMOŚWIADOMOŚCI, chcemy stworzyć uczniom przyjazną atmosferę (dwoje wychowawców – kobieta i mężczyzna, obóz integracyjny, szkoła zimowa, wigilia szkolna) oraz tworzyć przestrzeń nasyconą różnymi formami pracy, aby pokazać wszechstronne możliwości rozwoju (wymiany, wykłady, udział w autorskich projektach realizowanych przez starszych uczniów, np. Poligon Przedsiębiorczości czy Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA, udział w konkursach i olimpiadach, kołach zainteresowań, współpraca z uczelniami – SWPS, UW, PW, SGH, AM, UJ). Spodziewamy się, że taka liczba bodźców i możliwości do rozwoju w połączeniu z poczuciem akceptacji i bezpieczeństwa pomoże uczniom odnaleźć siebie, swoje mocne strony. Zakładamy, że dzięki tak bogatej ofercie i wsparciu tutora uczniowie poczują, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, w którym proponowana jest im szeroka oferta różnych aktywności na znakomitym poziomie i w którym mają szansę na przemyślenie swojej ścieżki rozwoju oraz wsparcie od mądrego dorosłego. 

W klasie drugiej STAWIAMY NA ROZWÓJ AKTYWNOŚCI I SZANSĘ NA SPRAWDZENIE SWOICH WYBORÓW, dlatego naszym uczniom stwarzamy okazję do nauki zgodnie z indywidualnym programem nauki (IPN) oraz udziału w szerokiej gamie kół zainteresowań, kół olimpijskich, sportowych, artystycznych. Uczący się w naszym liceum są motywowani, zachęcani i wspierani w przygotowaniach do licznych konkursów przedmiotowych i olimpiad. Stają się uczestnikami, potem współorganizatorami wielu przedsięwzięć i projektów. Mają szansę uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, poznawać specyfikę ich pracy, rozmawiać z doradcą zawodowym, wykonać testy predyspozycji zawodowych.

Po całym cyklu Programu Tutoringu, w trzecim trymestrze klasy drugiej uczniowie rozpoczynaliby wybrane przez siebie rozszerzenia (spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka) w wymiarze 1h (60’)/tydz. To byłaby możliwość do ostatecznego sprawdzenia, czy wybrane rozszerzenia są tymi, które im odpowiadają. Ewentualna zmiana decyzji nie wiązałaby się z ze znacznym nadrabianiem materiału. 

Zakładamy, że dzięki tak bogatej ofercie i wsparciu tutora uczniowie bardziej świadomie dokonają wyboru rozszerzeń i odnajdą swój indywidualny profil. Zależy nam na tym, aby nie zamykać ich w ustalonych schematach profili klasowych, dlatego chcemy, aby uczniowie mogli swobodnie wybierać i łączyć dwa dowolnie wybrane przedmioty rozszerzone. 

Od klasy trzeciej STAWIAMY NA SPECJALIZACJĘ, dlatego nasi uczniowie będą brali udział w wyjazdowych fakultetach, tematycznie związanych z ich wyborami. W klasie trzeciej i czwartej nasi uczniowie, będą mieli większą szansę skupiania się na przedmiotach rozszerzonych, ponieważ inne przedmioty, których uczyli się ogólnie do tej pory (poza językiem polskim, historią, matematyką, językami obcymi, wychowaniem fizycznym, godziną z wychowawcami, religią lub etyką ) będą zakończone na poziomie klasy drugiej. 

Taki układ zajęć wymaga specyficznej organizacji szkoły tj. utworzenia dla naszej szkoły odmiennego ramowego Szkolnego Planu Nauczania (SPN – Szkolny Plan Nauczania →). Odmienny SPN dla LXIV LO jedynie zmienia ustawienie godzin w czteroletnim cyklu kształcenia. Warto tu zaznaczyć, że realizujemy wszystkie przedmioty zgodnie z podstawą programową.

Zakładamy, że dzięki takiemu układowi szkolnego planu nauczania oraz dzięki wszystkim poprzednim naszym działaniom nasi uczniowie będą mieli większą możliwość skoncentrowania się na swoich przemyślanych wyborach przedmiotów rozszerzonych, dzięki czemu zdadzą znakomicie egzaminy maturalne, a ich wybory dotyczące przyszłego życia będą dla nich optymalne i satysfakcjonujące. 

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza „Witkacego” od początku swego istnienia tj. od 1990 r. pracuje prawie niezmiennie wg przyjętych założeń. Są one jednak stale doskonalone, dostosowywane zarówno do zmian w systemie edukacyjnym, jak i do wyzwań, przed jakimi staje edukacja w czasach przemian kulturowych, cywilizacyjnych, politycznych i społecznych.(patrz → O Szkole → Koncepcja pracy LXIV LO)