Indywidualny Program Nauczania

Zasady ogólne

 1. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
 2. Organem odpowiedzialnym za organizację nauczania indywidualnego jest dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) –załącznik nr 1, organizuje nauczanie indywidualne ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (zgodnie z art. 71b ust. 5c i 5d Ustawy o systemie oświaty). Nauczanie indywidualne dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły organizując nauczanie indywidualne, przestrzega zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży oraz innych przepisów prawa oświatowego, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania, w szczególności w zakresie: a) przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami, b) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego (12 – 16 godzin tygodniowo).
 5. Organizując nauczanie indywidualne dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapewnienia uczniowi realizację wybranych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania.
 6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia nauczania indywidualnego, dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków miejsca w którym są organizowane zajęcia nauczania indywidualnego.
 7. Zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub z oddziałem w szkole, albo indywidualnie w wyznaczonym miejscu w szkole, w zakresie określonym w orzeczeniu. Godziny realizowane z oddziałem w szkole nie są wliczane do godzin nauczania indywidualnego.
 8. Na podstawie dostarczonego orzeczenia, dyrektor szkoły wydaje decyzję o organizacji (załącznik nr 2) nauczania indywidualnego. Dokument powinien zawierać:
  • imię i nazwisko ucznia,
  • datę urodzenia,
  • oznaczenie typu szkoły lub klasy do której uczęszcza uczeń,
  • numer orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  • określenie okresu czasu organizacji nauczania indywidualnego wynikające z orzeczenia oraz powodu dla którego jest ono organizowane,
  • przydzielony tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego z danego przedmiotu,
  • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne.
 9. Do nauczania indywidualnego zostaje zaprowadzony osobny dziennik dla każdego z uczniów. W dzienniku zapisywana jest frekwencja oraz realizowane tematy. Oceny otrzymywane przez ucznia wpisywane są do dziennika klasy, do której zapisany jest uczeń.
 10. Tygodniowy plan nauczania indywidualnego ustalają osobiście z rodzicami lub pełnoletnimi uczniami nauczyciele prowadzący wyznaczone zajęcia i wpisują go do dziennika nauczania indywidualnego. Tygodniowy plan lekcji uwzględnia również zajęcia realizowane z uczniem w klasie.
 11. Uczniom objętym nauczaniem indywidualnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecania zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestnictwa w życiu szkoły (zajęcia pozalekcyjne, uroczystości i imprezy szkolne).
 12. Godziny nauczania indywidualnego są realizowane w ramach pensum nauczyciela lub realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.