Stowarzyszenie przy LXIV LO

Stowarzyszenie przy LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego”

Nr  KRS: 0000912758

Numer konta: Santander Bank Polska 89 1090 1014 0000 0001 4861 1255

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe; imię i nazwisko dziecka; klasa.

Kontakt:

Stowarzyszenia przy LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w sierpniu 2021.

Cele Stowarzyszenia:

  1. zrzeszanie osób wspierających działalność LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego”;
  2. wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej Szkoły oraz wszelkich form aktywności – uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli Liceum – zgodnych z celami statutowymi Szkoły;
  3. zapewnienie optymalnych warunków nauki uczniom Szkoły;
  4. organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów Liceum;
  5. kultywowanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycję Szkoły;
  6. wspieranie działalności wolontaryjnej prowadzonej przez uczniów lub nauczycieli Szkoły.

WAŻNE: Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna, niemająca charakteru dochodowego.  Podstawowym założeniem jest finansowanie i organizowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia zadań uzgodnionych z Radą Rodziców oraz Dyrekcją szkoły.

Zarząd Stowarzyszenia w roku szkolnym 2023/2024

Prezeska: Małgorzata Sikorska

Zastępczyni Prezeski: Honorata Harasim-Zielińska

Skarbnik: Bogumił Włodarczyk

Sekretarz: Adrianna Rudzińska-Żurek

Członkini Zarządu: Joanna Buczkowska

Honorowe Członkinie Stowarzyszenia
Elżbieta Witkowska Grochowalska

Marta Kietlińska

Aneta Stańczyk