Wizja i misja szkoły

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PROGRAMU

Aby dyrektor mógł napisać dobry program funkcjonowania swojej instytucji, niewątpliwie musi mieć wizję, czyli pozytywne wyobrażenie przyszłości, w moim przypadku –szkoły. Mając wizję szkoły można określić misję, innymi słowy wyznaczyć cele, które chcemy osiągnąć oraz sposoby i środki ich realizacji.

W mojej WIZJI będziemy szkołą:

 • dbającą o to, aby uczniowie byli twórcami, rozwijającymi własne talenty
 • jasno wskazującą mechanizmy dotyczące określonych etycznych, społecznych i obywatelskich postaw uczniów i nauczycieli
 • aktywizującą młodych ludzi
 • kładącą nacisk na włączenie uczniów w organizację procesu kształcenia
 • szukającą sposobów uelastycznienia systemu klasowo-lekcyjnego
 • minimalizującą anonimowość uczniów
 • proponującą liczne zajęcia pozalekcyjne
 • nastawioną na jakość działań edukacyjnych i atrakcyjność prowadzonych zajęć
 • mającą na uwadze współpracę z rodzicami i społecznością lokalną, szczególnie z odpowiednimi władzami oświatowymi i samorządowymi
 • nakłaniającą uczniów i nauczycieli do myślenia w kategoriach sukcesu
 • nowocześnie wyposażoną
 • sprzyjająca kształtowaniu poczucia zakorzenienia w wielkiej tradycji polskiej i europejskiej
 • umożliwiającą wykształcenie postaw obywatela świadomego swoich prawi obowiązków.

MISJĄ szkoły, a więc moją i nauczycieli w niej pracujących, będzie dążenie do tego, aby absolwenci naszej szkoły (gimnazjum i liceum) byli ludźmi:

 • rozwijającymi własne talenty
 • myślącymi w kategoriach sukcesu
 • wrażliwymi na drugiego człowieka i jego problemy
 • zaangażowanymi w życie swojego otoczenia
 • odpowiedzialnymi za przypisane im role społeczne
 • rozpoznającymi swoją tożsamość narodową i kulturową.

Moja koncepcja funkcjonowania szkoły jest oparta na pomyśle dr Danuty Nakonecznej. Ponieważ pomysł ten jest zgodny z moimi poglądami na wychowanie i kształtowanie młodego człowieka oraz z zasadą, że „lepsze jest wrogiem dobrego”, przyjęłam i pragnę kontynuować główne założenia koncepcji. Są w niej jasno zarysowane mechanizmy wymuszające określone postawy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Beata Zdanowicz