Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych
01-922 Warszawa, ul. Conrada 21/78, tel. (0-22) 663-64-65
Konto: PKO SA V O/Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69
Nr. 92 1240 1066 1111000000060570
Stowarzyszenie Szkół Aktywnych
03-948 Warszawa, ul. Saska 59, tel. (0-22) 617-85-83
Konto: PKO SA V O/Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69
Nr 10 12401066 1111 0000 0006 3210
Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich
01-922 Warszawa, ui.Conrada 21/78, tel. 663-64-65, 663-64-17
Konto: PKO S.A. V O/ Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69
Nr 94 12401066 1111001000110164


01-922 Warszawa, ul. Conrada 21/78, tel. (0-22) 663-64-65
Konto: PKO SA V O/Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69
Nr. 92 1240 1066 1111000000060570
Stowarzyszenie Szkół Aktywnych
03-948 Warszawa, ul. Saska 59, tel. (0-22) 617-85-83
Konto: PKO SA V O/Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69
Nr 10 12401066 1111 0000 0006 3210
Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich
01-922 Warszawa, ui.Conrada 21/78, tel. 663-64-65, 663-64-17
Konto: PKO S.A. V O/ Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/69
Nr 94 12401066 1111001000110164

dr Danuta Nakoneczna Twórca i naukowy opiekun TST, SSA

8 -10. I. 2003 r. Dom Nauczyciela w Sulejówku. Spotkanie szkoleniowe dyrektorów i nauczycieli TST, SSA, SNO z okazji 20-Lecia TST Prezentacja najważniejszych innowacji organizacyjno-programowych i dydaktyczno-wychowawczych wypracowanych przez TST, a także przez SSA i SNO, które zostały wprowadzone do powszechnej praktyki szkolnej.

I. Z historii TST, SSA, SNO

Towarzystwo Szkół Twórczych, jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim, zintegrował się w początkach lat osiemdziesiątych, wokół szkoły autorskiej Danuty Nakonecznej, LX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, pracującego pod kierunkiem Jolanty Lipszyc.
Celem Towarzystwa, jak to zapisano w Statucie, jest współdziałanie szkół w zakresie udoskonalania procesów nauczania i wychowanie m.in. poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych.
Pierwszymi szkołami, które weszły – przed 20 laty – do organizującego się Towarzystwa były: XIV LO z Wrocławia, kierowane przez dyr. Dobrzyckiego, II LO z Krakowa – dyr. Gula, I LO z Puław – dyr.Czeżyka, XXVI LO z Łodzi – dyr. Falak, VI LO z Sosnowca – dyr. Kabały, I LO z Rzeszowa – dyr. Kisieia, I LO z Płonska – dyr. Karulaka.
Ostatnią szkołą wprowadzoną do Towarzystwa było I LO z Poznania- kierowane przez dyr. Emilię Jackowską.
Stowarzyszone licea, zainspirowane wskazaniami Komisji Edukacji Narodowej, „aby szkoła wyższego rzędu wzięła pod opiekę szkołę niższego rzędu” nawiązały współpracę ze szkołami podstawowymi, miejskimi i wiejskimi.
Pierwszymi szkołami podstawowymi przyjętymi do TST były: Szk. Podst. 162 w Wa-wie – dyr. Sacewicza, Szk. Podst. w Puławawach – dyr. Sobolewskiej, Szk. Podst. w Rzeszowie – dyr. Witurskiej, Szk. Podst. w Łagowie – dyr. 0sos.
Na szczególne podkreślenie – w 20-letniej działalności TST – zasługują nie tylko znaczące osiągnięcia w zakresie nauczania i wychowania, ale również fakt przetrwania, w niemal niezmienionym składzie, utworzonej przed 20 laty – stowarzyszonej wspólnoty szkolnej.
Aktualnie funkcję przewodniczącej Towarzystwa Szkół Twórczych pełni Jolanta Lipszyc, wspierana przez wiceprzewodniczącego – Włodzimierza Sacewicza, dyr. Gimnazjum nr 7 w W-wie.

Na wzór Towarzystwa Szkół Twórczych, w początkach lat dziewięćdziesiątych, uformował się, w oparciu o ten sam Statut, kolejny zespół szkół, przyjmując nazwę – Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Pierwszymi szkołami SSA, zostały: III LO z Chorzowa – dyr. B. Iwanowskiego, I LO z Łodzi – dyr. W. Zewaid, XIII LO z Gdanska – dyr. R. Rzepkowskiej, I LO z Nowego Sącza – dyr. A. Rybskiego, II LO z Wałbrzycha – dyr. R. Wróbla, ……., 30 szkołą przyjętą do SSA było: I LO z Dębicy – dyr. R. Pękali. Aktualnie funkcję przewodniczącej SSA pełni Wiesława Zewald.

Powstałe – w roku 2000r. – Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich – zrzesza pedagogów, którzy stosując zindywidualizowane metody kształcenia, wdrażając uczniów do uczenia się przez odkrywanie i badanie wychowali w kolejnych 10 lalach, co najmniej dziesięciu finalistów olimpiad krajowych lub trzech olimpiad międzynarodowyc
Celem Stowarzyszenia, jak to zapisano w Statucie, jest tworzenie instytucjonalnych form współpracy pomiędzy nauczycielami SNO i wybitnymi nauczycielami niezrzeszonymi, aby wspierając się wzajemnie zaspokajać potrzeby o najwyższym /międzynarodowym/ poziomie edukacyjnym- polskich uczniów, nauczycieli i szkół.
Aktualnie, funkcję przewodniczącego SNO, pełni Wojciech Tomalczyk- matematyk z III LO w Gdyni, wspierany przez wiceprzewodniczącą – Janinę Radzewicz – anglistkę z LXVII LO w Warszawie.
W marcu 2002r. stowarzyszenia: TST, SSA, SNO – utworzyły federację.

II. Innowacje wypracowane przez TST, SSA i wdrożone do praktyki szkolnej

Wieloletnia działalność innowacyjna stowarzyszonych szkół obejmuje treści, metody formy i warunki kształcenia, a nade wszystko systemowe rozwiązania wychowawczo-dydaktyczne. Oto przykłady najważniejszych:
1. Klasy autorskie – tworzone przez wychowawców, przy czynnym zaangażowaniu uczniów i rodziców. Ta inspirująca idea pedagogiczna została wypracowana przez szkoły TST w połowie lat 80-tych i jest do dziś podejmowana i rozwijana przez wielu nauczycieli w kraju. Zob. DN. „Klasy autorskie w Szkołach Twórczych”.
2. Ocenianie wiedzy, umiejętności i postaw uczniowskich zostało usprawnione przez szkoły TST już w l983 r. poprzez rozszerzenie skali z 4 do 6 /celująca i mierna/ i wprowadzenie ocen opisowych.
3. System kształcenia zdolnych – wypracowany przez nauczycieli szkól twórczych w latach 90-tych, umcżllwia zdolnym i pracowitym uczniom m.in. na łączenie nauki w szkole podstawowej i średniej w liceum i w uczelni wyższej. Zob.DN: „W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych”, „Uczniowie zdolni i ich nauczyciele”.
4. Klasy językowe „O” grupowały, przy liceach TST, SSA, w początkach lat 90-cych, uczniów z klas VII i VIII prowadzonych tokiem indywidualnym. Zdobyte doświadczenia ułatwiają organizację językowych klas gimnazjalnych.
5. Systenty wychowawcze wdrażane w klasach i szkołach TST, SSA prezentujemy w opracowaniach nauczycieli, a także w książkach: „O samorządności uczniowskiej”, „Wychowanie-jako zadanie” „Wychowanie w gimnazjum”,
6. System doskonalenia nauczycieli, realizowany w szkołach stowarzyszonych, jest oparty o praktykę pedagogiczną o działania nauczycieli-mistrzów w zakresie nauczania i wychowania i wspomagany przez uczniów-asystentów.

III Wyniki stowarzyszonych szkół na tle osiągnięć ogólnokrajowych.

Licea stowarzyszone w TST, SSA stanową 3% tego typu szkół w kraju a zajmują od 40 do 60% miejsc w ogólnokrajowych osiągnięciach szkolnych, mierzonych takimi wskaźnikami, jak:
a) krajowe olimpiady przedmiotowe i konkursy,
b) międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i konkursy,
c) ogólnopolskie konkursy na pracę maruralną z języka polskiego,
d) międzynarodowe konkursy Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
e) stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
f) uczniowie łączący naukę w liceum ze studiami wyższymi,
g) uczniowie wyróżniani za postawy etyczno-moralne.
Analizując osiągnięcia poszczególnych szkół TST,SSA wg. ww. wskaźników, na przestrzeni ostatnich 5 – lat, stwierdzamy, że są one proporcjonalne do wyników rankingów „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”;
Na piewszych miejscach w województwach, według rankingów „Perspektyw”, znalazły się: XI VLO – Wrocław, I LO – Łódz, III LO – Gdynia- 5 razy; VI LO – Radom, lV LO – Toruń, I LO – Poznań-4 razy, V LO – Kraków, I LO – Koszalin-3 razy, I LO – Kraków, I LO – Lublin, LXlV LO – Warszawa, ILO – Zielona Góra, I LO – Kielce, I LO – Krosno, XIII LO – Szczecin, IX LO – Częsrochowa-2 razy, I LO – Łomża, !V LO – Sosnowiec, III LO – Opole, I LO – Sandomierz-1 raz.
W dziesiątce najlepszych szkół w kraju znalazły się: I LO – Łódź, XIV LO – Wroctaw, IlI LO – Gdynia- 5 razy, VI LO – Radom, V LO – Kraków-4 razy, I LO – Kraków, LXIV LO – Warszawa, IV LO – Radom-3 razy, XII LO Szczecin-2 razy.

IV. Aktywność poszczególnych szkół TST,SSA na rzecz efektywnego funkcjonowania stowarzyszeń.

W organizacji spotkań szkoleniowych dyrektorów, uczniów i nauczycieli wyróżniały się: XXVl LO w Łodzi, I LO w Łomży, III LO w Opolu, II LO w Wałbrzychu, I LO w Płońsku, I LO w Krakowie, I LO w Sochaczewie, I LO w Łodzi.
W projektowaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych, pierwsze miejsce zajmuje III LO w Opolu:
Odważna i przemyślana organizacja klas „O” oraz językowych klas gimnazjalnych z wzorcowo opracowanymi programami; 13-letnie organizowanie obozów naukowych w Mielnie dla uczniów i nauczycieli stowarzyszonych szkól; 3-letnie funkcjonowanie zespołu doskonalenia zawodowego nauczycieli- przy III LO- ze szkól współpracujących z woj. opolskiego; wzorowe zorganizowanie i funkcjonowanie regionu opolsko-dolnośtąskiego i in.
W działaniach organizacyjno-merytorycznych na rzecz budowania wysokiego poziomu kształcenia w klasach gimnazjalnych TST, SSA wyróżnia się Gimnazjum 7 Warszawie, kierowane przez dyr. Sacewicza: zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli, konkursy wiedzy dla gimnazjalistów, wspomaganie merytoryczne gimnazjów współpracujących z województwa mazowieckiego i in. Należy również podkreślić 10 letnią działalność nauczycieli SNO pp. Wojciecha Tomalczyka i Henryka Pawłowskiego, głównych organizatorów obozów i konkursów rnatematycznych o zasięgu ogólnokrajowym, jak również prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli matematyki i asystentów.