Program wychowawczo-profilaktyczny w LXIV LO

Cele EdukacjiMetody osiągania celówRealizatorzyOczekiwane skutki
Wychowanie dla społeczeństwawspółorganizowanie życia klasy i szkoły, organizowanie i kierowanie imprezami szkolnymi, organizowanie pomocy uczniom jej potrzebującymwszyscy nauczyciele ale głównie wychowawcywrażliwość na potrzeby innych, odpowiedzialność i organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, zdolność do kompromisu, dojrzałość społeczna
Wyrobienie podstawowych zasad savoir-vivruwłaściwy przykład ze strony grona pedagogicznego, udział uczniów w seminariach, konferencjach krajowych i zagranicznych, może kurs tańca, pogadanki na temat makijażu, sposobu ubierania sięrodzice, nauczyciele prowadzący zajęcia, doradcyumiejętność wybrania właściwych form zachowania w danym miejscu i sytuacji
Wykształcenie nawyków aktywnej ochrony środowiskawskazywanie podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych roli poszczególnych składników biosfery, aktywizacja ucznów do poszukiwania informacji dotyczących środowiska, udział w Olimpiadzie Ekologicznej, konferencjachnauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznychświadomość ekologiczna, włąściwe postęopwaniew środowiskunajbliższym (dom szkoła) jak i podczas wycieczek, szkół zimowych i wyjazdów wakacyjnych
Ochrona przed działaniem grup nieformalnychdyskusje z wychowawcami na temat roli grup w społeczeństwie, przykłady ich działania podawane przez uczniów, ocena spotkania z przedstawicielami policji, socjologami psychologamiwszyscy dorośli opiekunowie mający kontakt z uczniami – socjolog lub psychologwyrobienie świadomości zagrożeń wynikających z działania grup
Wychowanie seksualnezajęcia seminaryjne prowadzone przez specjalistów (obligatoryjne)biolog, zaproszony seksuolog, psychologpoznawanie biologii własnego organizmu i organizmu płci przeciwnej, zrozumienie psychicznych aspektów dojrzewania płciowości, umiejętnośc świadomego doboru partnera i planowania rodziny
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.szkolenia przez wykwalifikowanych ratownikówwykwalifikowani ratownicynatychmiastowa pomoc poszkodowanym
Profilakyka uzależnieńinformascja przekazywana przez specjalistów w formie wykładów, filmów zajęcia tematyczne przygotowane przez uczniównauczyciele, specjaliści od uzależnień, wychowawcybrak zainteresowania środkami psychoaktywnymi
Poznanie roli aktywności fizycznej i włąściwego żywieniazajęcia z fizjologii człowieka i racjonalnego żywienia, stała ocena wydolności podczas zajęć WFnauczyciele biologii i wychowania fizycznegonawyk systematycznej aktywności fizycznej i kontrolowanie sposobu żywienia
Uświadomienie zagrożeń anoreksją i wspomaganiem dopingowymfilmy, dyskusje dotyczące problemu z udziałem psychologanauczyciel biologii, lekarz szkolny, psychologświadomośc poważnych zagrożeń zdrowotnych
Poznanie zagrożeń chorobami zakaźnymi AIDS i WZW


cukrzycą miażdżycą, osteoperozą
dokładne informacje na temat sposobów przenoszenia HIV i WZW + fikmy edukacyjne


informacje o mechanizmach powstawania chorób
nauczyciel biologii, uczniowie w ramach 2-3 godzinnych sesjinauczyciel biologii, lekarz
ostrożność w nawiązywaniu kontaktów seksualnyc, wstrzemięźliwość, brak lęku przed nosicielami HIV


świadome działanie na rzecz profilaktyki chorób metabolicznych