Schemat postępowania w przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na COVID-19 w LXIV LO

Filip Żelichowski 15 października 2020

Schemat postępowania w przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na COVID-19 w LXIV LO:

  1. Rodzic/opiekun prawny po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu swojego bądź dziecka natychmiast przekazuje tę informacje Dyrektorowi szkoły.
  1. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku wydaje opinię w sprawie dalszej działalności.


  2. W przypadku otrzymania pozytywnej opinii SANEPIDU dotyczącej zawieszenia zajęć, dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego tj. Burmistrza Dzielnicy z prośba o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w placówce.


  3. Dyrektor szkoły o podjętej decyzji o zawieszeniu zajęć, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego powiadamia Kuratorium Oświaty oraz rodziców za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Beata Zdanowicz
    Dyrektor LXIV LO