Regulamin i punktacja

Terminarz

10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00

Składanie podań w sekretariacie Liceum (sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 − 15:30).

15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

Możliwość dokonywania zmian wyboru szkół.

22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00

Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopii innych zaświadczeń w sekretariacie Liceum.

6 lipca do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LXIV Liceum – składanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.

12 lipca do godz. 16:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.


Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza „Witkacego” na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125).
 • Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

II. Wymagane dokumenty

Kandydat do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza składa w szkole pierwszego wyboru w terminie od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00 następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna. Podanie zawierać będzie:
  • dane kwalifikacyjne (imiona, nazwisko, nr PESEL kandydata, adres i telefony domowe oraz do pracy rodziców)
  • nazwę i adres gimnazjum, które kończy kandydat
  • informację o tym czy kandydat jest laureatem, finalistą lub uczestnikiem drugiego etapu konkursu przedmiotowego
 2. Potwierdzone przez gimnazjum zaświadczenia:
  • o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  • o osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych,
  • o uzyskanych certyfikatach językowych,
 3. Opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W dniach od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół/oddziałów.

W dniach od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00 :

 • W mieście stołecznym Warszawa, w którym funkcjonuje elektroniczny system rekrutacji, kandydat, który wybrał szkoły (nie więcej niż osiem szkół) z tego miasta składa w szkole pierwszego wyboru jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Kopie te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Rekrutacja w mieście stołecznym Warszawa jest prowadzona przez elektroniczny system wspomagania rekrutacji, w którym kandydat, składając dokumenty, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału:

 • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
 • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do danego oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

Dnia 6 lipca do godz. 12:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.


W dniach od 6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w LXIV LO.

W tym terminie kandydat dostarcza też kartę zdrowia oraz oryginały następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych,
 • zaświadczenia potwierdzające inne osiągnięcia kandydata brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji,
 • oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w LXIV LO im. S. I. Witkiewicza (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.liceum64.pl w zakładce „Kandydaci” oraz w sekretariacie szkoły).

III Kryteria przyjmowania uczniów do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
  • Podaje informację o warunkach rekrutacji do wiadomości publicznej.
  • Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie.
  • Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i listę rezerwową.
  • Sporządza protokoły po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Liczbę miejsc ustala Dyrektor wraz z organem prowadzącym.
 4. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są:
  1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kuratora Oświaty.
  2. Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali największą liczbę punktów za wyniki w nauce i osiągnięcia pozaszkolne według następujących kryteriów:
   • Egzamin gimnazjalny 0 – 100 pkt.
    Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
    • języka polskiego,
    • historii i wiedzy o społeczeństwie,
    • matematyki,
    • przedmiotów przyrodniczych (geografia, chemia, biologia, fizyka),
    • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
     Wynik procentowy z każdego z tych zakresów będzie mnożony przez współczynnik 0,2 b)
   • Oceny z następujących czterech przedmiotów na świadectwie z klasy trzeciej gimnazjum (8-72 pkt):
    • język polski,
    • matematyka,
     dwa, wybrane przez kandydata spośród niżej wymienionych przedmiotów:
    • historia,
    • biologia,
    • geografia,
    • fizyka,
    • chemia,
    • wiedza o społeczeństwie,
    • język obcy.
     zgodnie z punktacją:
    • 18 punktów – celujący
    • 17 punktów – bardzo dobry
    • 14 punktów – dobry
    • 8 punktów –dostateczny
    • 2 punkty – dopuszczający
  3. Zawody i konkursy:
   • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
    • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
    • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
    • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
  • Podaje informację o warunkach rekrutacji do wiadomości publicznej.
  • Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie.
  • Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i listę rezerwową.
  • Sporządza protokoły po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Liczbę miejsc ustala Dyrektor wraz z organem prowadzącym.
 7. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są:
  1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kuratora Oświaty.
  2. Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali największą liczbę punktów za wyniki w nauce i osiągnięcia pozaszkolne według następujących kryteriów:
   • Egzamin gimnazjalny 0 – 100 pkt.
    Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
    • języka polskiego,
    • historii i wiedzy o społeczeństwie,
    • matematyki,
    • przedmiotów przyrodniczych (geografia, chemia, biologia, fizyka),
    • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
     Wynik procentowy z każdego z tych zakresów będzie mnożony przez współczynnik 0,2 b)
   • Oceny z następujących czterech przedmiotów na świadectwie z klasy trzeciej gimnazjum (8-72 pkt):
    • język polski,
    • matematyka,
     dwa, wybrane przez kandydata spośród niżej wymienionych przedmiotów:
    • historia,
    • biologia,
    • geografia,
    • fizyka,
    • chemia,
    • wiedza o społeczeństwie,
    • język obcy.
     zgodnie z punktacją:
    • 18 punktów – celujący
    • 17 punktów – bardzo dobry
    • 14 punktów – dobry
    • 8 punktów –dostateczny
    • 2 punkty – dopuszczający
  3. Zawody i konkursy:
   • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
    • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
    • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
   • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
    • tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 punkty
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty
   • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich 10 punktów
    • laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów
    • finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 5 punktów
    • finalista konkursu przedmiotowego 7 punktów
    • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów
    • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty
   • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponawojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
    • tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym 4 punkty
    • krajowym 3 punkty
    • wojewódzkim 2 punkty
    • powiatowym 1 punkt
     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zawody i konkursy – 18